Regulamin
1. Definicje
a. Ilekroć w niniejszym dokumencie jest mowa o:
I. Regulaminie – rozumie się przez to niniejszy Regulamin korzystania z serwisu i usług Dajemyslowo.com,
II. Serwisie – rozumie się przez to Serwis Dajemyslowo.com,
III. Kliencie – rozumie się przez to osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, która zdecyduje się korzystać z usług Operatora i wyśle zapytanie przez formularz zamawiania dostępny w serwisie,
IV. Operatorze – rozumie się przez to firmę PushUp Marta Sulikowska, ul. Ofiar Oświęcimskich 17, 50-069 Wrocław, posługującą się numerem NIP: 688-125-76-23.
2. Postanowienia ogólne
a. Niniejszy Regulamin określa warunki świadczenia usług za pomocą Serwisu.
b. Zamawiając usługę Klient potwierdza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem i akceptuje warunki w nim zawarte, a także zobowiązuje się do ich przestrzegania.
c. Operator zastrzega sobie prawo do jednostronnego wprowadzania zmian i modyfikacji w niniejszym Regulaminie według swojego uznania. Użytkownicy zostaną poinformowani o tych zmianach za pośrednictwem newslettera.
3. Usługi świadczone za pośrednictwem witryny internetowej
a. Serwis umożliwia Klientowi zamówienie dedykowanego, autorskiego produktu z zakresu content marketingu.
b. Operator zastrzega sobie prawo do zmiany Oferty bez podania przyczyn.
c. Operator jest zobowiązany dostarczyć zamówiony produkt w terminie uzgodnionym w trakcie ustaleń z Klientem. Operator każdorazowo wyznaczy potrzebną do realizacji zamówienia liczbę dni i powiadomi o tym Klienta.
d. Klient ma prawo do zgłoszenia uwag do dostarczonej mu przez Operatora pierwszej wersji treści, w terminie maksymalnie do 3 dni roboczych. Termin może zostać wydłużony w przypadku większych realizacji, w takim wypadku jest on ustalany indywidualnie między Operatorem i Klientem.
e. Operator ma obowiązek jednokrotnego, darmowego wprowadzenia wskazanych poprawek w ciągu 2 dni roboczych oraz odesłania Klientowi finalnej wersji treści.
f. Klient ma możliwość zgłoszenia uwag do finalnej wersji tekstu, lecz tzw. druga korekta jest płatna. Cena drugiej korekty jest ustalana indywidualnie.
g. Po dostarczeniu zamówionych treści, majątkowe prawa autorskie przenoszone są z Operatora na Klienta, następuje to wraz z dniem uznania konta Operatora kwotą stanowiącą wynagrodzenie Operatora za realizowane zlecenie. Jednocześnie Klient zyskuje wyłączne prawo do wykorzystywania otrzymanego produktu, a Operator zobowiązuje się do nieudostępniania oraz nie sprzedawania danej treści osobom trzecim.
h. Operator zastrzega sobie możliwość stosowania cen promocyjnych w wybranych przez siebie okresach i na określonych przez siebie zasadach.
i. Opłata za zrealizowane zlecenia płatna jest na podstawie faktury vat wystawianej po dostarczeniu Klientowi ostatecznej wersji zamawianych treści lub po upłynięciu terminu zgłoszenia uwag do otrzymanych treści.
j. Do kwoty wynagrodzenia określonego w pkt. “i” zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku zmiany stawki podatku VAT nastąpi odpowiednia zmiana kwoty wynagrodzenia brutto.
k. Klient wyraża zgodę na rozpoczęcie świadczenia usług przez Operatora przed upływem dziesięciodniowego terminu licząc od dnia zawarcia umowy, o którym mowa w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22, poz. 271 – ze zm.). Wobec powyższego Klientowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w trybie określonym w wyżej wymienionej Ustawie.
l. Klient nie ma prawa do odstąpienia od umowy w momencie uznania konta Operatora należną kwotą.
m. Klient wyraża zgodę na otrzymanie faktury drogą elektroniczną.
4. Odpowiedzialność
Operator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za decyzje podjęte przez Klienta lub osoby trzecie na podstawie informacji umieszczonych w Serwisie.
a. Operator zastrzega sobie prawo do przerw lub zakłóceń w funkcjonowaniu Serwisu, jeżeli są one spowodowane: naprawą, konserwacją bądź modyfikacją sprzętu lub oprogramowania, lub przyczynami niezależnymi od Operatora Serwisu.
5. Postępowanie reklamacyjne
a. Wszelkie reklamacje dotyczące korzystania z usług oferowanych za pośrednictwem Serwisu należy zgłaszać drogą elektroniczną na adres biuro@dajemyslowo.com
b. Rozpatrzenie reklamacji następuje w ciągu 5 dni roboczych licząc od dnia wpłynięcia do Operatora Serwisu e-maila dotyczącego reklamacji.
c. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mailowy Klienta.
6. Ochrona danych osobowych
a. Warunkiem wysłania zapytania przez formularz zamawiania dostępny w serwisie jest podanie adresu e-mail Klienta oraz zaakceptowanie warunków niniejszego Regulaminu.
b. Dane podane w formularzu, nawet jeśli nie noszą znamion danych osobowych, nie są ujawniane przez Operatora Serwisu osobom trzecim.
7. Postanowienia końcowe
a. Odpowiedzi na pisemne uwagi Klientów Serwisu dotyczące jego funkcjonowania udzielane są w terminie 7 dni od dnia otrzymania zapytania przez Operatora Serwisu.
b. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania na stronach Serwisu.
Polityka prywatności
Polityka prywatności zawiera zasady postępowania z danymi osobowymi Użytkowników serwisu Dajemyslowo.com, przez Operatora – firmę PushUp Marta Sulikowska.
a. Operatorem serwisu Dajemyslowo.com jest Firma PushUp Marta Sulikowska.
b. Klientem serwisu jest osoba, która skontaktowała się lub wysłała zapytanie przez formularze dostępne w Serwisie.
c. Operator nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość danych, którymi posługuje się kontaktujący się Klient.
d. Operator zbiera od Użytkowników, dane potrzebne do możliwości kontaktu z Klientem – adres e-mail, oraz dane potrzebne do wystawienia faktury za dostarczony produkt: imię, nazwisko, ulica, miasto, kod pocztowy, telefon, nip, nazwa firmy.
e. Operator serwisu Dajemyslowo.com nie udostępnia ani nie wykorzystuje w celach marketingowych danych przekazywanych przez Klientów.
f. W przypadku dodatkowych pytań dotyczących polityki prywatności, prosimy o kontakt e-mail: biuro@dajemyslowo.com
g. Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje każdego Użytkownika serwisu. O wszelkich zmianach Użytkownicy zostaną poinformowani.
Polityka Cookies
W celu dostosowania naszego serwisu do potrzeb użytkowników końcowych używamy danych zapisanych z wykorzystaniem plików tzw. cookies („ciasteczka”).
Czym są pliki Cookies:
Pliki cookies - ciasteczka, to pliki zawierajace dane informatyczne przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika, korzystającego z naszego serwisu. Standardowo, pliki cookies zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas ich przechowywania na urządzeniu końcowym oraz losowo generowany numer identyfikujący. Oznacza to, że z chwilą rozpoczęcia korzystania przez użytkownika końcowego z serwisu internetowego, w logach systemowych urządzenia końcowego pojawia się w szczególności informacja o numerze IP, rodzaju urządzenia końcowego oraz czasie korzystania użytkownika końcowego.
W jakim celu wykorzystujemy pliki cookies:
1. Pliki cookies wykorzystywane są w celu
a. dostosowania zawartości stron serwisu internetowego do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,
b. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
c. utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,
d. dostarczania użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
2. W ramach serwisu Dajemyslowo.com używamy plików cookies w celach:
a. statystycznych – badanie liczby użytkowników końcowych oraz sposobu w jaki korzystają z serwisu internetowego, w ceu ulepszenia ich struktury i zawartości,
b. indywidualizujących – dostosowanie zawartości i konfiguracji serwisu internetowego do indywidualnych potrzeb i preferencji użytkownika końcowego, optymalizacja zawartości w oparciu o dotychczasowe korzystanie z serwisu internetowego, w tymi w ramach rozpoznania urzadzenia użytkownika i dostosowania zawartości witryny do danego urządzenia
c. reklamowych - umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
3. Podkreślamy, że informacja przechowywana w urządzeniu końcowym oraz nasz dostęp do niej nie powoduje zmian konfiguracyjnych w tym urządzeniu oraz oprogramowaniu w nim zainstalowanym. W przeglądarce internetowej użytkownicy końcowi korzystający z naszego serwisu internetowego mogą zmienić ustawienia dotyczące plików tzw. cookies, co oznaczać będzie określenie warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do powyższych informacji. Korzystanie z serwisu internetowego bez zmiany ustawienia plików tzw. cookies lub pozostawienie ustawień akceptujących ich umieszczanie i używanie oznacza wyrażenie zgody na ich używanie oraz zapisanie w pamięci urządzenia końcowego.
4. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienie korzystania z niektórych usług w ramach naszych serwisów internetowych, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w serwisie Dajemyslowo.com.
5. Pliki cookies mogą być zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego, a następnie wykorzystywane przez współpracujących z serwisem reklamodawców, firmy badawcze oraz dostawców aplikacji multimedialnych.